JPII Newman Advent Prayer & Praise

JPII Newman Advent Prayer & Praise
December 2, 2023
9:30am - 11:00am
St. John Paul II Newman Center
1221 S. 71st St.
Omaha, Nebraska 68106
Join us at the JPII Newman Center for a morning of prayer and reflection, led by Dcn. Omar Gutierrez and students.

JPII Newman Center Oratory
Light Breakfast to Follow
Website: https://www.jpiiomaha.org/events/advent-prayer-and-praise
JPII Newman Advent Prayer & Praise
December 2, 2023
9:30am - 11:00am
St. John Paul II Newman Center
1221 S. 71st St.
Omaha, Nebraska 68106
Meg Collins
(402) 557-5575