EMHC/Lector Training

EMHC/Lector Training
August 26, 2018
1:30pm - 4:30pm
St. Mary Church – Norfolk
2300 Madison Ave.
Norfolk, NE 68701
Rural EMHC/Lector Training
Website: www.sacredheartnorfolk.com
EMHC/Lector Training
August 26, 2018
1:30pm - 4:30pm
St. Mary Church – Norfolk
2300 Madison Ave.
Norfolk, NE 68701
Dorothy Begley
402-558-3100